livsandan

Mer om homeopati

Peter Fisher, fd. överläkare och forskningschef på Royal London Hospital For Integrated Medicine fångar homeopatins kärna med några få ord. "Similia Similibus Curantur",let like be cured by like. It´s the idea of given small doses of substance to stimulate the body. It´s not the primary effect but the rebound effect what we call the secondary effect we looking for. That's cure actually". Använd ämnen som skapar liknande symtom för att bota sjukdomen. Det är ide'n om att använda små doser för att stimulera kroppen till läkning. Det är inte den primära effekten som efterfrågas utan kroppens svar på medlet som är det viktiga.

Den moderna homeopatin som vi känner den startade i slutet av sjuttonhundratalet. Läkaren Samuel Hahnemann upptäckte likheter mellan kininets effekt på friska människor och de symtom malariasjuka har, en sjukdom som botas med kinin. Han undrade hur det kom sig att ett ämne som skapar periodiska symtom med bland annat feber hos friska människor kan bota människor sjuka i malaria, en sjukdom som kännetecknas av perioder med feber. Han började göra prövningar på olika medel för att se vilka symtom de gav och senare testades dessa på sjuka patienter. Då forskningen gav positiva resultat fortsatte han sitt arbete och har kommit att betecknas som homeopatins grundare.

Genom historien fram tills idag har flera tusen medel testats. Den exakta verkansmekanismen är inte känd och det finns flera teorier. En teori är att medlet skapar en spegel i vilken vår organism kan se sjukdomstillståndet. Vi flyttas från att vara sjukdomen till att bli en observatör, och kan då lättare ta itu med sjukdomen. En annan teori är kunskapen om att en starkare sjukdom slår ut en svagare om de liknar varandra. När den nya starkare har botats är den ursprungliga borta. I bägge exemplen ger det homeopatiska medlet en bild av sjukdomen, men då medlet är ytterst svagt skapar det en stimulerande reaktion som påbörjar en läkningsprocess.

Normalt sett är vi vana vid traditionell medicin där vi tar ett läkemedel för ett specifikt sjukdomstillstånd. Dessa läkemedel stoppar eller förändrar processer. Exempelvis cortison som stoppar inflammationer eller antidepressiva som påverkar signalsubstanser i hjärnan. Ofta ignoreras dock själva sjukdomen, alltså orsaken till eksemen eller orsaken till den konstanta depressionen. För att hålla symtomen borta måste man ta läkemedlen år efter år.

Inom homeopatin ses inte eksem eller depression som en isolerad sjukdom utan tas med i en komplett symtombild. Det finns något som orsakar att ett eksem eller en depression uppstår och det är detta som skall botas. Här har homeopati en stor styrka då man hela tiden arbetar med att finna roten till sjukdomen.
Homeopatiskt medel

För att illustrera två medel kan vi ta coffea som är gjort på kaffe och opium. Coffea i sin rena form skapar vakenhet och tankeverksamhet, men när det ges vid vakenhet och stress blir det en spegel och skapar lugn, därför används det ibland vid sömnbesvär. Opium i ren form skapar slöhet, avtrubbning och förstoppning. Som homeopatikum fungerar det utmärkt efter att man varit sövd och behöver få igång tarmarna igen.

Som behandling ska homeopati vid kroniska besvär ses som en långtidsbehandling. Det krävs att man hittar rätt medel och låter det verka under tid. Därför innefattar en behandling vid kroniska besvär även uppföljning. Patienten blir mer delaktig vid behandlingen och behandlingens syfte är att skapa en varaktig läkning där patientens allmäntillstånd vid behandlingens slut är högre än vid starten. Jag har valt en modell där ett återbesök ingår till ett förmånligt pris. Detta för att behandlingen skall komma igång och patienten skall känna sig bekväm samt få förtroende för behandlingen. Följande återbesök blir till normalpris. Återbesöket som ingår ingår i grundpriset skall genomföras inom tolv månader.

Som kritik mot homeopatin säger man ofta att medlen som används är alltför utspädda för att ha effekt. Det finns dock ingen vetenskaplig forskning som styrker det påståendet. I homeopatins barndom användes rena outspädda medel, och det var först senare man började med utspädning för att minska biverkningar. Ett resultat av utspädningarna var att effekten ofta ökade. Idag används olika spädningar beroende på vilket medel som används, vem patienten är och vilket tillståndet är. Att förstå och acceptera att ett medel kan ha en verkan i högre spädningar kan vara svårt med det naturvetenskapliga tankesätt vi har. Men det forskas hela tiden för att kunna påvisa vilken verkansmekanismen är. En annan tanke vissa forskare lägger fram är att homeopati skulle bygga på placeboeffekten. Det förklarar dock inte hur djur kan behandlas med homeopati eller hur en patient som behandlats av sjukvården plötsligt kan bli frisk när den besöker en homeopat. Placeboeffekten är rimligtvis lika hög vare sig man behandlas av en homeopat eller på ett sjukhus.

För den som vill veta mer kan jag föreslå följande länkar:
Robert Hahn skriver om forskning
Dagens Homeopati
Svenska homeopaters riksförbund
Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati